Vertaisarviointi

Yhdistys | Yhteystiedot | Tarjoa käsikirjoitusta
Vertaisarviointi | Tietosuojaseloste

 

Tutkijaliiton julkaisemat tiedekirjat käyvät läpi vertaisarviointiprosessin ennen kustannuspäätöksen tekemistä. Käsikirjoitukset lähetetään vertaisarvioitaviksi vähintään kahdelle Tutkijaliiton hallituksen valitsemalle ulkopuoliselle asiantuntijalle.

Tutkijaliitolle on myönnetty oikeus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta.

Tutkijaliitto noudattaa julkaisutoiminnassaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ehtoja, Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeita sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.