Tarjoa käsikirjoitusta

Yhdistys | Yhteystiedot | Tarjoa käsikirjoitusta
Vertaisarviointi | Tietosuojaseloste

 

Tarjoa käsikirjoitusta

Tutkijaliitto pyrkii luomaan mahdollisuuksia kunnianhimoiselle suomenkieliselle käsitteelliselle työlle julkaisemalla sekä käännöksiä että uutta tutkimusta laajasti yhteiskunnallisesti merkittävistä teemoista. Akateemisen maailman painottuessa englanninkieliseen julkaisemiseen on entistäkin tärkeämpää, että myös suomen kielellä on saatavilla kriittistä ja teoreettista ajattelua. Erityisesti yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen tutkijoille on tärkeää luoda käsitteitä ja kehittää ajatteluaan myös omalla äidinkielellään.

Tutkijaliitto on kiinnostunut laadukkaista käsikirjoituksista ja kirjaideoista, jotka tuovat uudenlaisia kysymyksiä ja avauksia suomenkieliseen keskusteluun. Monografioiden lisäksi ehdotukset artikkelikokoelmista ovat tervetulleita. Julkaisemme myös käännöksiä sekä ajankohtaisista teemoista että klassikkoteoksista, jotka ovat edelleen relevantteja nykykeskustelun kannalta. Viime aikoina olemme tietoisesti pyrkineet laajentamaan julkaisujen kirjoa: käsitteellinen ja teoreettinen työ kun ei ole länsimaisen filosofian yksinoikeus. 

Voit lähettää meille julkaisuehdotuksen joko käännösteoksesta tai omasta käsikirjoituksestasi julkaisuehdotuslomakkeen kautta. Julkaisuehdotus voi olla joko valmis käsikirjoitus tai kirjasuunnitelma, joka sisältää tiivistelmän teoksen sisällyksestä ja sen osista. Tutkijaliiton julkaisemat suomenkieliset teokset ovat lähtökohtaisesti vertaisarvioituja tieteellisten käytäntöjen mukaisesti, mutta olemme avoimia julkaisemaan myös muunlaisia teoksia. Käsikirjoitusten ei tarvitse olla kirjoitettu yleistajuisesti eikä tiukasti akateemisen tyylin mukaisesti: arvostamme taitavaa suomen kielen käyttöä.

Käännösehdotukseen tulee liittää lomakkeen tietojen lisäksi käännösnäyte alkuperäisteoksen yhdestä luvusta, mikäli et ole kääntänyt alan kirjallisuutta aikaisemmin. Tutkijaliitto vastaa käännösteosten oikeuksien kustannuksista ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan kääntäjien oman rahoituksen hankintaa.

Tutkijaliitto käsittelee julkaisuehdotukset mahdollisimman nopeasti. Lopullinen julkaisupäätös tehdään kuitenkin valmiin käsikirjoituksen pohjalta, mutta käännösten kohdalla voimme tehdä esisopimuksen rahoitushakua varten. Voit olla yhteydessä julkaisuehdotuksesta Tutkijaliiton toiminnanjohtaja Kalle Siltalaan / 0504753317

Julkaisuehdotuslomake

Käännösehdotuslomake

 

Julkaisusarjat

Tutkijaliitto julkaisee kolmea kirjasarjaa, Paradeigmaa, Epistemeä ja Polemosta, sekä monitieteistä Tiede & edistys -lehteä.

Paradeigma-sarjassa julkaistaan sekä klassisia, maassamme toistaiseksi kääntämättä jääneitä tekstejä että keskusteluja liikkeelle sysänneitä uudempia tutkimuksia. Paradeigma-nimen kaksi merkitystä kertovat kirjasarjan ominaislaadusta. Yhtäältä kyseiset tekstit ovat keskustelulle mallia ja uutta suuntaa antaneita avauksia. Toisaalta ne ovat myös esimerkkejä kansainvälisestä ajattelun perinteestä. Sarjassa on alusta asti ohjelmallisesti julkaistu rinnan sekä suomennoksia keskeisiltä nykyajattelijoilta että suomenkielisiä alkuperäistekstejä – suomalaista tutkimusta on näinkin pyritty nostamaan siihen kansainväliseen yhteyteen, johon se kuuluu.

Episteme-sarja tuo suomalaisen julkaisukanavan kestävälle kotimaiselle ja ulkomaiselle akateemiselle tutkimukselle. Sarjassa julkaistaan laadukkaita ja omassa aihepiirissään merkittäviin avauksiin yltäviä kotimaisia tutkimuksia eri tutkimussuuntauksista. Se esittelee tutkimustiedon ympärillä käytävää akateemista keskustelua ja julkaisee käännöksiä klassisista akateemisista tutkimuksista ja yliopistollisista oppikirjoista. Kreikan sana episteme tarkoittaa tietoa ja tutkimusta, ja myös Episteme-sarjassa nämä kaksi merkitystä kulkevat käsi kädessä. Tietoyhteiskuntamme yleisessä informaatiotulvassa Episteme luottaa paneutuneeseen tutkimukseen sekä kestävän ja vankan että uutta mielenkiintoa herättävän tiedon lähteenä.

Polemos-sarja tarjoaa kanavan nopeasti aikaansa reagoiville teoreettis-käytännöllisille, kriittisille ja poleemisille teksteille. Samalla se herättää ennakoimattomia toisenlaisia ajattelun ja toiminnan malleja. Polemos nostaa esiin mielipiteiden ja ajatusten eroja sekä nykyelämäämme koskettavia ristiriitoja ja konflikteja. Se kyseenalaistaa yleisen konsensuksen, oman historiallisen aikakautemme ennalta annetut tehtävät ja tavoitteet toisten mahdollisuuksien ja mallien luomisen nimissä. Sarjassa myös käännetään eurooppalaisia, ajankohtaisia, yhteiskuntakriittisiä tekstejä ja avataan uudenlaista poliittista moneutta ja sanastoa.