Systeemiteoreettisia askelmerkkejä nyky-yhteiskuntaan

Mikko J. Virtanen

Systeemiteoreettisia askelmerkkejä nyky-yhteiskuntaan on kirjoittajansa pitkän, saksalaisen yhteiskuntateorian maailmaan suuntautuneen tutkimusmatkan tulos. Teos esittelee matkan aikana muodostuneen tulkinnan yhteiskuntatieteellisestä systeemiteoriasta sekä tulkinnalle rakentuvan tutkimustavan. Askelmerkit rakentuvat systeemiteoreettisesti, mutta niiden avulla ponnistetaan empiirisen yhteiskuntatutkimuksen kentälle.

Systeemiteorian yhteiskunta rakentuu koossa pysymisen kiinnepisteen sijasta kommunikaation eriytymiselle vailla suuntaa ja päätepistettä. Teoksessa kehitellään tämän Niklas Luhmannin yhteiskuntateoreettisen lähtökohdan pohjalta systeemiteoreettista metodologiaa nyky-yhteiskunnan tutkimuksen tarpeisiin. Kehittelytyössä systeemiteoriaa avataan myös keskusteluihin muiden ajankohtaisten, yhteiskuntaa luotaavien teoreettisten tarkastelutapojen kanssa. Näistä keskeisiä ovat Bruno Latourin ajattelu, yhteiskunnan koossa pysymisen kysymykselle rakentuvat yhteiskuntateoriat, amerikkalainen pragmatismi sekä erilaiset mikrososiologiset lähestymistavat. Kehiteltyä metodologiaa hyödynnetään myös konkreettisesti lääketieteen empiiristä etiikkaa ja eettisen neuvottelukunnan toimintaa tarkastelevassa tapaustutkimuksessa.

 

Mikko J. Virtanen (s. 1979) on helsinkiläinen sosiologian tutkija ja opettaja. Hänen keskeiset kiinnostuksen kohteensa liittyvät saksalaiseen yhteiskuntateoriaan, erityisesti systeemiteoriaan ja systeemiteoreettiseen metodologiaan. Käsitteellisten kysymysten ohella hänen tutkimuskohteenaan ovat myös lääketieteen käytännöt ja niiden yhteiskunnalliset kytkeytymiset. Yhteiskuntateorian ja lääketieteeseen keskittyvän empiirisen yhteiskuntatutkimuksen lisäksi hän on julkaissut myös sosiologisen aikalaisdiagnoosin sekä tieteen ja teknologian tutkimuksen kentillä.

 

Paradeigma-sarja

ISBN 978-952-7093-04-7

339 sivua

2015

28,00 

Varastossa

Monipuolinen teos on hyödyllistä luettavaa yhteiskuntateoriasta kiinnostuneiden ohella myös laadullisen tutkimuksen metodologiasta ja lääketieteen etiikasta kiinnostuneille.