Esitelmäkutsu Tutkijaliiton kesäkouluun 2024

 

LIITTO / UNION
Tutkijaliiton kesäkoulu 2024

Kiljavan opisto 24.-25. elokuuta

Kutsu esityksille Tutkijaliiton vuoden 2024 kesäkouluun
Abstraktien deadline: 20.6.2024

In English below

Tutkijaliiton kesäkoulun vuoden 2024 teema on liitto. Mikä liitto on, mitä liittoutuminen merkitsee? Mihin liittoutumisella pyritään? Liitto on suhteessa termeihin kuten yhteenliittymä, liitos, liittouma, unioni, yhdistyminen ja yhdistys. Liiton käsite ei kuitenkaan ole filosofisesti erityisen selkeä. Poliittisen muutoksen mahdollisuutta käsiteltäessä on jo pitkään analysoitu esimerkiksi kollektiivisuutta, kuulumista johonkin luokkaan, kansallisuuteen, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, rodullistettuun ryhmään tai vähemmistöön, identiteettien muodostumista, subjektiivisuutta ja subjektiviteettia, tai vaikkapa uskollisuutta jollekin tietylle aatteelle. Entä liitto, onko liittoutumista käsitelty riittävästi? Liitto viittaa useamman kuin yhden osapuolen väliseen aktiiviseen neuvotteluun ja sopimiseen jonkin päämäärän tavoittamiseksi. Voiko liittoutumisen tai yhteisen asian taakse asettautumisen ja sitoutumisen tutkiminen tuottaa jotakin uutta politisoituneelle teorialle, taiteelle, tai toiminnalle? Miten liitot toimivat ja organisoituvat? Miten kollektiivisuus ja liittoutuminen eroavat toisistaan? Mitä liitto merkitsee siihen kuuluvien näkökulmasta – ja onko liittoutumisessa jotakin samaa, kun on kyse ammatti- tai avioliitosta, tai jostain epäformaalista liittoutuneisuudesta, kuten salaliitosta? Onko liittoutuminen pysyvyyteen pyrkivää, vai väliaikainen strategia?

Tutkijaliiton Kesäkoulu on vuodesta 1980 alkaen järjestetty viikonlopun mittainen tapahtuma, jossa keskustellaan joka vuosi vaihtuvasta teemasta. Kesäkoulussa on viime vuosina ollut noin 50–100 osallistujaa. Kaksipäiväinen (la-su), monitieteinen ja monitaiteinen ohjelma muodostuu alustuksista, keskusteluista ja työpajoista. Kannustamme ihmisiä taustasta ja asemasta riippumatta ehdottamaan kesäkouluun ohjelmaa. Aiheen luonteen vuoksi kannustamme erityisesti erilaisia työryhmiä ja kollektiiveja tarjoamaan esittelemiä. Abstraktien pituus tulisi olla 300-500 sanaa.

Kesäkouluun ilmoittautuminen on kaikille avointa ja sinne kokoontuu vuosittain keskustelemaan paitsi eri tieteenalojen edustajia opiskelijoista tutkijoihin, myös käsitteellisen ajattelun parissa työskenteleviä taiteilijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita. Esitykset striimataan ja tekstitetään englanniksi. Kesäkoulu on kaksikielinen. Kesäkouluun pääsee julkisen liikenteen bussilinjoilla. Kesäkoulun majoitus ja ruokailut maksavat 130 €, myös esiintyjille. Hinta sisältää aamiaisen, lounaan, illallisen ja iltapäivän, saunan ja yöpymisen Kiljavan opiston hotellissa. Kesäkoulu alkaa lauantaiaamulla 24.8., mutta paikalle voi saapua omakustanteisesti jo perjantaina. Tutkijaliitolla on mahdollisuus tukea kuluissa muutamia osallistujia. Kesäkoulutukea haetaan sähköpostilla.

Kesäkoulun esitelmät, työpajat tai taiteelliset interventiot voivat olla suomeksi tai englanniksi ja ne voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:

 • sopiminen, neuvottelu, sitoutuminen
 • liittoutuminen poliittisen organisoitumisen välineenä
 • liittoutuneisuus / liittoutumattomuus (esim. Non-Aligned Movement)
 • poliittiset liitot kansainvälisissä suhteissa ja puoluepolitiikassa
 • ammattiliitot ja niiden poliittinen rooli nykyään
 • lakko-ase, yleislakko
 • opiskelijavaltaus-liikehdintä Suomessa
 • feministinen organisoituminen
 • liittoutuminen ja dekolonialismi (esim. Saamelaiskäräjät ja totuus- ja sovintokomissio)
 • liittoutuminen vs. kollektiivisuus
 • epäformaalit liitot: esim. salaliitot, huliganismi, fanikulttuurit
 • mystinen liitto
 • erilaiset ihmissuhdemuodot, polyamoriset liitot, avioliitto ja sen kritiikki
 • liittojen kritiikki: formaalisuus ja byrokratisoituminen, suhde puoluepolitiikkaan ja valtioon
 • liittojen inklusiivisuus: ketkä saavat liittoutua keiden kanssa?

Yhteydenotot ja lisätietoa .

Tutkijaliitto Summer School 2024
Kiljava Resort, August 24-25

Call for Presentations for the 2024 Summer School
Abstract Deadline: June 20, 2024

The theme for The Research Workers Union Summer School 2024 is the general concept of ‘union’. What does it mean to unite together? What are the aims of unions? ‘Union’ is related to terms like association, connection, coalition, and integration. However, in political theory the concept of union is not philosophically clear, especially if it is considered as a more general political concept, and not as one that pertains only to the trade union movement. The ideas of collectivity, identification, subjectivity, loyalty to a particular ideology, or of belonging to a class, nationality, gender, sexual orientation, racialized group or minority – these have been topics of politicised theory for a while now. But what about the idea of uniting? Has different kinds of unions been adequately addressed? A union refers to an active negotiation and agreement between more than one actor, conducted to achieve a specific goal. Can examining the act of uniting, or of commitment to a common cause, produce something novel for politicised theory, art, or action? How do unions operate and organise themselves? How do collectivity and unions differ from one another? From the perspective of its members, what does a union signify? Is there something similar in trade unions, marriages, or informal alliances like conspiracies? Are unions aimed at permanence, or is uniting together a temporary strategy?

The Summer School of The Research Workers Union, held annually since 1980, is focused on a different theme each year. In recent years, the summer school has had about 50–100 participants. The two-day (Saturday-Sunday) interdisciplinary and multidisciplinary program includes presentations, discussions, and workshops. We encourage people of all backgrounds to participate in the summer school. Due to the nature of the topic, we especially encourage various working groups and collectives to offer presentations. Abstracts should be 300-500 words in length.

Registration for the summer school is open to everyone, and its participants represent different academic disciplines from students to researchers, as well as artists and political actors. The summer school is bilingual. Presentations will be streamed and subtitled in English. Public transportation bus lines provide access to Kiljava. Accommodation and meals at the summer school costs 130€, including breakfast, lunch, dinner, and afternoon snacks, as well as access to the sauna and overnight stay at the Kiljava Resort. The summer school starts on Saturday morning, August 24, but participants can arrive at their own expense on Friday. The Research Society can provide financial support to a few participants, and this support can be applied via email.

Presentations, workshops, or artistic interventions can be in Finnish or English and may address topics such as:

 • Agreement, negotiation, commitment
 • Unions as means of political organisation
 • Unions and non-alignment (e.g., Non-Aligned Movement)
 • Political unions in international relations and party politics
 • Trade unions and their current political role
 • Strikes, general strike
 • Student occupation movements in Finland
 • Feminist organisation
 • Unions and decoloniality (e.g. Sámi Parliament of Finland, Truth and Reconciliation Commission)
 • Unions vs. collectivity
 • Informal unions: e.g., conspiracies, hooliganism, fan cultures
 • Mystical union
 • Different forms of relationships, polyamorous unions, marriage and its critique
 • Critique of unions: formality and bureaucratization, relationship to party politics and the state
 • Inclusivity of unions: who gets to unite with whom?

Contact and more information: .