Tutkijaliitto Summer School Invitation 2021 – Esitelmäkutsu Tutkijaliiton kesäkouluun

Subversive feminisms: Exploring our collective capacity to change everything 

[suomeksi alla]

Recent mobilizations around the world highlight the revolutionary potential of feminism beyond liberal discourses of gender equality and atomizing practices of the self. Exploring the radical potential and power of feminism is more crucial than ever. The covid 19 pandemic and responses to it have laid bare once again how capitalist mode of production prioritises profit-making over life-making labor.

Exploitation of labour, which transgresses the distinction between paid and unpaid work, as well as the rethinking of care have been addressed by feminists thinkers for a long time. Feminist struggles such as the recent Feminist Strikes across the world have emphasised the need to understand class and labour, not only in terms of “filling the gender pay gap” but improving working conditions for all precarious, domestic, migrant, undocumented, and service workers. The Strikes were thus driven by the desire to change everything. Instead of assuming neoliberal imaginaries of liberation through labour we need to question these terms by drawing on contemporary and previous generations’ feminist intellectual traditions that revolutionize our views on social reproduction and develop a sharp contestation of the current capitalist mode of production.

There is also an urgent need to enquire into the ongoing depoliticisation of intersectionality and its growing use to only quickly locate subjects into intersecting identitarian categories. Multiplicity should not be reduced to categorical difference. In order to recognise the common terrain of feminist, anti-racist and border struggles, we need thinking and politics that transgresses identitarian categories – while reconising diverse power relations – and that manages to grasp contemporary flexible modes of capitalist value accumulation.

Inspired by Verónica Gago’s notion of feminist potencia – an alternative theory of power that recenters the subjectivities that confront existing powers –  we invite works that redefine the horizons of our political imagination and build denser fabrics of radical hope and collective care beyond individualist practices of “self-care”. We also want to use this opportunity to meet together on the last days of summer to remind ourselves and each other of joy and active passion of thinking, being and feeling our powers together.

We invite presentations, performances, creative work, interventions that address social reproduction, the paid/unpaid labour divisions and continuities (at home/in society/workplaces), exploitation, extractivism and dispossession shaped by gender and race – and strategies to contest these together. The summer school is bilingual, organised in English and Finnish.

The Summer School will be organised at Taidekoulu Maa in Suomenlinna 28–29 August 2021.

Please send your abstracts of max. 300 words in Finnish or in English by the 9th May 2021 to with the headline “Summer School Abstract 2021”.

Feministisiä kumouksia: Kaiken voi muuttaa yhdessä

Viimeaikaiset liikkeet eri puolilla maailmaa ovat osoitus feminismin radikaalista potentiaalista, joka ylittää liberaalit diskurssit sukupuolten tasa-arvosta ja atomisoivasta individualismista. Feminismin radikaalin potentiaalin ja voiman tutkiminen on tärkeämpää kuin koskaan. Koronapandemia ja sen synnyttämät yhteiskunnalliset reaktiot ovat paljastaneet taas kerran, miten kapitalismi laittaa etusijalle pääoman tuoton ylläpitämisen elämän ylläpitämisen kustannuksella.

Feministiset ajattelijat ovat jo pitkään teoretisoineet työvoiman riistoa tavalla, joka rikkoo erottelun palkallisen ja palkattoman työn välillä. Olennaista näissä analyyseissa on muun muassa  hoivan uudelleen ajattelu. Feministiset kamppailut, kuten äskettäiset feministiset lakot ympäri maailmaa, ovat korostaneet, ettei luokkaa ja työtä tule käsitellä ainoastaan suhteessa sukupuolten väliseen palkkaeroon vaan prekaarien, siirtolaisten, paperittomien ja kaikkien muiden hoiva- ja palvelutyötä tekevien olosuhteiden parantamisen näkökulmasta. Feministiset lakot syntyivät siis halusta muuttaa kaikki. Uusliberaali kuvitelma työn kautta tapahtuvasta vapautumisesta on kyseenalaistettava, on etsittävä vaihtoehtoa nykyisistä ja aiempien sukupolvien feministisistä teorioista, on mullistettava käsityksemme yhteiskunnallisesta uusintamisesta ja muotoiltava pistävää kritiikkiä vallitsevaa kapitalistista tuotantomuotoa kohtaan.

Myös intersektionalisuuden jatkuvaa epäpolitisoitumista on välttämätöntä tutkia tarkemmin: laajalle levinneet intersektionaaliset analyysit latistuvat monesti yksilöt erilaisiin, toisensa leikkaaviin identiteettikategorioihin paikantaviksi luetteloiksi.  Moneutta ei tule pelkistää kategorisiin eroihin. Jotta feministiset, antirasistiset ja rajakamppailut voidaan käsittää jaettuna projektina, tarvitaan ajattelua ja poliittista toimintaa, joka ylittää yksikoikoiset identiteettierottelut  — mutta tunnistaa kuitenkin samalla valtasuhteiden moninaisuuden — ja pääsee kiinni nykykapitalismia luonnehtiviin joustaviin arvon kasautumisen muotoihin.

Meitä inspiroi Veronica Gagon käsitteellistys feministinen potentia (la potencia feminista). Feministinen potentia on vaihtoehtoista vallan teoriaa. Se asettaa keskiöön vallankäytön kohteeksi joutuvat ja vastarintaan nousevat  subjektit, sekä kamppailujen odottamattoman radikaalin potentiaalin. Näiden ajatusten innoittamina kutsumme  kesäkouluun avauksia, jotka individualisoivan ”self-helpin” sijasta laajentavat poliittisen kuvittelykykymme näköpiiriä ja rakentavat radikaalin toivon pohjalta tiheämpiä kollektiivisen hoivan kudoksia. Toivomme, että yhdessä vietetyt kesän viimeiset päivät tarjoavat meille tilaisuuden tavata toisiamme ja muistuttavat meitä yhdessä olemisen riemusta ja ajattelun intohimosta sekä feminismin jaetusta voimasta muuttaa kaikki.

Toivomme esityksiä, performansseja, luovia töitä ja interventioita, jotka käsittelevät sosiaalista uusintamista, palkatun ja palkattoman työn jakoa ja jatkuvuutta (kotona/yhteiskunnassa/työpaikoilla), riiston eri muotoja ja ekstraktivismia sukupuolen ja rodun muotoilemina ilmiöinä – sekä strategioita näiden vastustamiseen yhdessä. Kesäkoulu järjestetään kaksikielisenä suomeksi ja englanniksi.

Kesäkoulu järjestetään Taidekoulu Maassa Suomenlinnassa 28.–29. elokuuta 2021, osittain ulkona, osittain sisällä.

Lähetä abstraktisi (max 300 sanaa) suomeksi tai englanniksi viimeistään 9. toukokuuta 2021 osoitteeseen otsikolla ”Kesäkouluabstrakti 2021”.