Kirjoittajakutsu: Pääoma ja kapitalismi 2000-luvulla, Tiede & edistys -teemanumero

New Yorkin pörssi, Wall Street

Lähetä 200 sanan abstrakti 31.8.2020 mennessä verkkolomakkeella 

Miltä näyttää aikamme kapitalismi sekä kapitalistinen yhteiskunta, ja miten pääoma kasautuu, käyttäytyy ja hallitsee 2000-luvulla? Millaisia pääomia ja kapitalismia koskevia määritelmiä on liikkeellä, ja miltä näyttävät pääoman toimintaa jäsentävät poliittisen talouden instituutiot sekä näihin kohdistuvat muutosvaatimukset? Miten tutkia pääomaa ja kapitalismia taloudellisten, poliittisten ja ekologisten kriisien keskellä?

Viime vuosikymmeniä on leimannut pääoman kiihtyvä kasautuminen huipulle. Kasautumista synnyttävä kapitalistinen järjestelmä näyttää tästä näkökulmasta voivan vahvasti. Toisaalta 2020-luvulla kapitalismin tulevaisuutta luonnehtii myös useampi kriisi. Kansainvälinen talous ei ole toipunut vuoden 2008 finanssikriisistä sitä edeltäneelle nopean talouskasvun uralle: kylmän sodan jälkeinen hyperglobalisaatiovaihe on ollut vaikeuksissa, ja koronapandemian povataan horjuttavan globaalin kapitalismin ihannetta lopullisesti. 

Samalla talouden rakennemuutokset ovat ajaneet liberaalin demokratian ja kapitalismin välisen suhteen hankaluuksiin. Kansallismielinen populistioikeisto on hyödyntänyt eriarvoisuuden kasvua ja haastaa itsestään selvänä pidettyjä liberaaleja arvoja ja demokratiaa. Taloudessa kansallismielisyyden ja autoritaarisuuden vahvistuminen näkyy kasvavana talousnationalismina ja kauppasotien uhkana. Aasiassa näyttää kehittyvän kapitalismin ja autoritäärisen vallan liitto.

Taloudellisten ja poliittisten kriisien rinnalla kapitalismia haastaa myös ekologinen kriisi. Kapitalismin materiaalisen perustan jatkuva laajeneminen on yhteydessä ilmastonmuutoksen ja elonkirjon ehtymisen kaltaisiin ekologisiin kriiseihin, jotka uhkaavat romuttaa ihmistalouksien toimintaedellytykset. Kapitalistisilta talouksilta vaaditaan nyt jotain ennenkuulumatonta: nopeaa hiilipäästöjen ja luonnonvarojen kulutuksen hillintää tilanteessa, jossa talouskasvun ylläpitäminen on muutenkin hankalaa.

On selvää, että nykykapitalismia ja tulevaisuuden pääomien kasautumista raamittavat kulttuurit ja instituutiot ovat 2000-luvulla hyvin erilaisia kuin menneillä vuosisadoilla, samoin niihin kohdistuvat poliittiset vaatimukset. Kriisien keskellä tulevat kiistanalaisiksi ja näkyviksi kapitalismin ja pääoman kaltaiset ”isot käsitteet”, jotka normaalioloissa hiipuisivat taustalle. Yhtäkkiä kapitalismia määritellään taas iltapäivälehdissä, twitter-keskusteluissa ja poliitikkojen ja yritysjohtajien kesäfoorumeissa. Käsitteet saavat uusia kilpailevia määrityksiä, jotka kehystävät pääomaan ja kapitalismiin kohdistuvia poliittisia vaatimuksia. 

Selvittääkseen kapitalismin nykytilaa Tiede & edistys kutsuu tekstitarjouksia Pääoma ja kapitalismi 2000-luvulla -teemanumeroon. Miltä kapitalismi ja pääoma näyttävät nyt? Ja millaisilla tutkimuksellisilla, käsitteellisillä ja teoreettisilla näkökulmilla 2000-luvun kapitalismia ja pääomaa voidaan lähestyä mielekkäästi ja paljastavasti?

Monipuolisessa teemanumerossa pääomaa ja/tai kapitalismia lähestytään tuoreista ja kiinnostavista näkökulmista. Kutsumme tarjottavaksi vertaisarvioitavia tutkimusartikkeleita (max. 7000 sanaa, sis. lähteet) tai muita puheenvuoroja (max. 3000 sanaa). Olemme kiinnostuneita sekä teoreettisista että empiirisistä tutkimuksista. 

Kirjoitukset voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aihekokonaisuuksia:

  • Pääoma- ja kapitalismikäsitysten muutokset ja kulttuurinen rakentuminen.
  • Pääoman ja kapitalismin määrittelyä sekä sääntelyä koskevat kiistat ja niiden poliittisuus.
  • 2000-luvun kapitalismia määrittävät instituutiot ja politiikka sekä niiden muutokset. 
  • Pääoman kasautumisen, talouskasvun, kapitalismin ja ympäristövaikutusten välinen suhde. 
  • Kapitalismi, liberalismin kriisi sekä autoritäärisyyden nousu.
  • Kapitalismi ja erilaiset rakenteellisen sorron muodot (esim. rasismi, sukupuoli, luokka).
  • Pääoman sekä ihmisliikkeiden, työvoiman ja siirtolaisuuden hallinta.
  • Kapitalismin jälkeiset tulevaisuudet.
  • Kapitalismin ja pääoman tutkimisen mahdollisuudet ja metodologiat.

Osana teemanumeroprosessia pyrimme koronan sallimissa rajoissa järjestämään mukaan valituille kirjoittajille loppuvuodesta 2020 Helsingissä seminaarin, jossa keskitytään käsikirjoitusten esittelyyn ja kriittiseen kommentointiin. Lopullisen teemanumeron ulkopuolelle jääneille kirjoittajille tarjoamme mahdollisuuden tarjota artikkeliaan vertaisarvioitavaksi Tiede & edistyksen myöhempiin numeroihin.

Aikataulu

Esittele näkökulmasi lyhyellä abstraktilla (max. 200 sanaa) ja lähetä se meille erillisellä verkkolomakkeella 31.8.2020 mennessä.

Ilmoitamme numeron työstöön mukaan valituista teksteistä viimeistään 18.9.2020 mennessä. Artikkeliehdotusten seminaarikäsikirjoitusten deadline on 22.11.2020. Seminaari järjestetään joulukuun alussa, tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan kirjoittajille erikseen ja koronatilanteen mukaisesti. Lopullisten vertaisarviointiin menevien kirjoitusten ja puheenvuorojen deadline on 15.1.2021.

Lisätietoja numeron toimittajilta:

Hanna Kuusela,  

Tero Toivanen,