Tiede & edistys hakee päätoimittajaa

Tiede & edistys on Tutkijaliiton julkaisema monitieteinen ja kriittinen aikakausjulkaisu. Suomen johtavana humanistis-yhteiskuntatieteellisenä aikakauslehtenä se seuraa erityisesti yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa, mutta myös historiaa, kirjallisuudentutkimusta, estetiikkaa, uskontotiedettä sekä ympäristötieteitä. Tieteellisten artikkeleiden ja kirja-arvostelujen lisäksi lehden palstoilta löytyy myös monipuolista tiede- ja tutkimuspoliittista keskustelua. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1976 lähtien. Tiede & edistys on referee-julkaisu eli kaikki lehdessä julkaistavat tutkimusartikkelit valitaan tieteellisin perustein ja ne käyvät läpi vertaisarvioinnin.

Nykyisen päätoimittajan Ari Hirvosen kausi päättyy lehdessä vuoden 2019 loppuun ja nyt etsimme hänelle jatkajaa tammikuusta 2020 alkaen. Päätoimittajan tehtävän kesto on kaksi vuotta, joka sisältää kahden vuoden option jatkoajasta. Tehtävä on palkaton luottamustoimi.

Päätoimittajalta edellytetään tieteellistä asiantuntemusta lehden alaan kuuluvilta tieteenaloilta sekä kokemusta tieteellisestä kirjoittamisesta ja julkaisemisesta. Päätoimittajan tulee myös olla perehtynyt tiedeyhteisön toimintaan.

Päätoimittaja vastaa lehden sisällöstä ja kehittämisestä yhdessä tutkimuksellisesti ansioituneen toimituksen kanssa. Palkattu toimitussihteeri vastaa lehden toimittamisesta ja julkaisemisesta.

Toivoisimme hakijan vastaavan hakemuksessaan vähintään seuraaviin kysymyksiin.

  1. Minkälaisena julkaisuna pidät Tiede & edistystä?
  2. Miksi haet päätoimittajan tehtävään?
  3. Mitä teemoja ja aihepiirejä haluaisit nostaa lehdessä esiin?
  4. Miten lehteä voisi mielestäsi kehittää?
  5. Kerro tieteellisistä ja toimituksellisista ansioistasi ja nykyisestä asemastasi.

Vapaamuotoinen hakemus on jätettävä viimeistään joulukuun 15 päivä s-postitse osoitteeseen . Lisätietoja voi kysyä Tutkijaliiton toiminnanjohtaja Kalle Siltalalta / 05047533171.

Lisätietoja lehdestä ja toimituskunnasta: www.tiedejaedistys.fi