Järjen lait (e-kirja)

Panu Minkkinen

Filosofisessa kirjallisuudessa oikeutta ja oikeudenmukaisuutta on pohdittu vuosituhansia. Kuitenkin vasta Immanuel Kantin kriittisen filosofian sanotaan tekevän muusta filosofiasta erillisen ja erityisen oikeusfilosofian mahdolliseksi.

Tämä myös oppikirjaksi soveltuva kirja pyrkii avaamaan oikeusfilosofian solmukohtia Kantin kolmesta kritiikistä käsin. Kantin kolme kriittistä suurteosta, ”Puhtaan järjen kritiikki”, ”Käytännöllisen järjen kritiikki” ja ”Arvostelukyvyn kritiikki” tarjoavat kolme näkökulmaa filosofiaan: tietoteorian, moraalifilosofian ja estetiikan, joista kukin saa vastineensa myös oikeusfilosofiassa. Yksi suuntaus tutkii tieteellisen oikeustutkimuksen perusedellytyksiä, toinen oikeuden ja moraalin välisiä suhteita, ja kolmas näkee oikeudellisen toiminnan ensisijaisesti tekstin ymmärtämisenä ja tulkintana. Vaikka taustalla on kriittisen filosofian perusvire, oikeusfilosofian kehitys tuntuu vievän pikemminkin yhä kauemmaksi Kantista kuin palaavan kriittisen filosofian lähteille.

Paradeigma-sarja

alkuperäinen julkaisuvuosi 2002

ISBN 978-952-7093-29-0

Kl 11

E-kirjan tekemistä on tukenut Suomen tiedekustantajien liitto ry.

0,00