Tutkijaliiton säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Tutkijaliitto – Forskarförbundet i Finland ry., ja sitä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.
2 § Liitto on tieteellisen tutkimustyön harjoittajien yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea monitieteellistä ja kriittistä tutkimusta.
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto järjestää kokouksia, seminaareja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä levittää ja julkaisee lehtiä ja kirjallisuutta voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa kioski- ja kirjakauppatoimintaa omistaa osakkeita ja kiinteistöjä, järjestää arpajaisia ja ottaa vastaan lahjoituksia.  
4 § Liiton hallitus hyväksyy liiton jäseneksi hakijan, joka hyväksyy liiton säännöt ja pyrkii toiminnallaan edistämään liiton tarkoitusta. Eri tutkimuslaitoksissa ja maan eri osissa työskentelevät liiton jäsenet voivat muodostaa liiton piirissä toimivia yhdistyksiä.
5 § Liiton päättävä elin on vuosikokoukseksi kutsuttava jäsenkokous. Liiton vuosikokous valitsee hallituksen, joka toteuttaa ja johtaa käytännön toimintaa vuosikokouspäätösten ja näiden sääntöjen mukaisesti.
6 § Liiton vuosikokous pidetään vuoden jälkipuoliskolla. Vuosikokouksessa käyttävät päätösvaltaa liiton jäsenet.
7 § Vuosikokouksen tehtävänä on käsitellä liiton toimintakertomus, käsitellä tilikertomus ja vahvistaa tilinpäätös edellisen tilivuoden osalta sekä käsitellä niihin liittyvät tilintarkastajien lausunnot, päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille taikka niistä muista toimenpiteistä, joihin liiton hallinto ja tilintarkastajien lausunto antavat mahdollisesti aihetta, käsitellä suunnitelma liiton toiminnaksi seuraavaan vuosikokoukseen asti, päättää liiton jäsenmaksun suuruudesta, valita hallituksen jäsenet, valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä sekä käsitellä muut hallituksen tai jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat.  
8 § Ylimääräinen jäsenkokous on kutsuttava koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii ilmoittamaansa asiaa varten. Kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua hallituksen saatua vaatimuksesta tiedon.
9 § Vuosikokous on kutsuttava koolle vähintään kolme ja ylimääräinen jäsenkokous vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille toimitettavalla kirjallisella kutsulla.
10 § Liiton toimeenpaneva elin on hallitus. Hallituksen muodostavat vuosikokouksen valitsemat 10-15 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
11 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos 1/3 hallituksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii. Hallituksen kokous on tällöin pidettävä neljän viikon kuluttua vaatimuksen esittämisestä. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä, joiden joukossa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
12 § Hallituksen tehtävä on: hoitaa liiton toimintaa vuosikokouksen ja ylimääräisten jäsenkokousten tekemien päätösten mukaisesti, laatia liiton talousarvio kullakin tilikaudella, hyväksyä liittoon uudet jäsenet, edustaa liittoa sekä ylläpitää ja kehittää liiton suhteita ja yhteistoimintaa muiden järjestöjen kanssa kansallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa, nimetä liiton julkaisujen päätoimittajat, työntekijät ja taloudenhoitaja sekä kutsua vuosikokous ja ylimääräinen jäsenkokous koolle ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.  
13 § Liiton tilikausi on kalenterivuosi.
14 § Tilinpäätös, tilit ja muut siihen liittyvät asiakirjat on esitettävä tilintarkastajille kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä ja tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa saman vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
15 § Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin sekä liiton taloudenhoitoa koskevissa asioissa lisäksi taloudenhoitaja yksin.
16 § Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää vuosikokouksessa tai ylimääräisessä jäsenkokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
17 § Liitto voidaan purkaa jos vähintään kolme neljäsosaa vuosikokouksessa läsnäolevista jäsenistä niin päättää. Jos liitto purkautuu, purkavan kokouksen asiana on päättää varojen käytöstä liiton tarkoituksen mukaisesti.