Vihollisia lukemassa: Vastakkainasettelu teoriassa

Esitelmäkutsu, Tutkijaliiton 38. kesäkoulu

Kaikki tieto on poliittista. Tämä väite on viime vuosikymmenien aikana muodostunut eräänlaiseksi humanististen ja yhteiskuntatieteiden yleisesti hyväksytyksi hokemaksi. Tiedon poliittisuuden korostaminen uhkaa kuitenkin jäädä tyhjäksi fraasiksi. Väittämä pelkistyy helposti oman tutkimuksen yhteiskunnallisen oikeuttamisen välineeksi ilman että tieteen tuotantotapaa tai sen tosiasiallisia vaikutuksia kyseenalaistetaan. Tiedon ja politiikan välinen linkki tuleekin ilmi tieteen ja sen tekijöiden yhteiskuntakelpoisuutena: yhtäältä yliopisto on tuotantolaitos, joka tuottaa ammattilaisia, jotka osaavat argumentoida samoilla tavoilla ja ovat työllistettävissä samoissa instituutioissa. Toisaalta tiedontuotannon tärkeimpiä päämääriä on innovoida uusia käsitteellisiä brändejä, jotka takaavat tutkimuksen ajankohtaisuuden ja tuotannon jatkumisen. Täyttäessään näitä yhteiskuntakelpoisuuden vaatimuksia humanististen ja yhteiskuntatieteiden kenttä on pirstaloitunut yhä suppeammiksi tieteenaloiksi. Jos niiden piirissä on jo aikaa sitten luovuttu yhden ja ainoan totuudellisuuden kriteerin etsimisestä, yhteiskunnallisessa keskustelussa nykyisyyttämme on alettu kutsua totuuden jälkeiseksi ajaksi, jota määrittävät perustavanlaatuiset näkemyserot tai ”kuplat”. Miten tarkastella tiedollisten käytäntöjemme politiikkaa tilanteessa, jossa yhteiskuntiamme kuvaillaan yhä jakaantuneemmiksi?

Tutkijaliiton kesäkoulussa tähän kysymykseen vastataan lukemalla vihollisia. Viholliseksi nimitetään tässä mitä tahansa itselle tai ”meille” vastakkaista positiota, niin poliittisessa kuin teoreettisessakin merkityksessä. Vihollisen käsite on eräänlainen provokaatio, keino, jonka avulla teoreettisen työn poliittista ja argumentatiivista luonnetta voidaan tarkastella. Kesäkoulun teemana on toisin sanoen teoreettis-poliittisten vastakkainasettelujen tarkasteleminen tiedon ja tutkimuksen kentällä. Mitä on teorian ja käsitteiden poliittisuus? Miten on mahdollista lukea vihollisia, ilman että nämä yksinkertaistetaan omien vakiintuneiden näkemysten pönkittäjiksi tai näennäisen neutraalin keskustelun kumppaneiksi?

Kesäkoulun teema kutsuu lukijoita ottamaan yhteen sellaisten tiedollisten ja poliittisten näkökulmien kanssa, joista he ovat radikaalisti eri mieltä. Ei siksi, että ”toiset” näkökulmat tulisivat ymmärrettävämmiksi tai että eri positioiden välille voitaisiin rakentaa kompromisseja tai saavuttaa konsensus. Ajatuksena on pikemminkin pyrkiä tarkastelemaan teoreettisia ja poliittisia jakolinjoja sekä tutkimaan niiden muodostumista. Yhtäältä tarkoituksena on kysyä, mitä ”vihollisemme” ajattelevat? Minkälaiset jakolinjat leimaavat nykyisyyttämme ja missä määrin ne asettavat kiistanalaiseksi tämän nykyisyyden luonteen? Toisaalta tarkoituksena on reflektoida teoreettiseen käytäntöön nivoutuneiden positioiden rakentumista yleisemmällä tasolla. Miten erilaisten teoreettisten ja poliittisten näkemysten tunnistaminen tai konstruoiminen tapahtuu? Onko teoreettista työtä ajateltava jatkuvana kiistana eri argumenttien välillä? Ovatko teoreettiset ja poliittiset positiot mahdollisia ilman vastakkainasetteluja, murtumia ja katkoksia?

* * *

Ehdota 30 minuutin mittaista esitelmää tai työpajaa kesäkouluun. Abstraktit ja otsikko (noin 400 sanaa) pyydetään lähettämään 15.4. mennessä osoitteeseen . Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Kesäkoulu 2018 esitelmäehdotus”. Osa kesäkoulussa pidetyistä esitelmistä julkaistaan mahdollisesti myöhemmin.

Esitelmissä ”vihollisten lukemista” voi lähestyä kahdella eri tavalla tai niiden yhdistelmällä: 1) tuottamalla luennan jostakin omalle tutkimukselle, toiminnalle tai subjektiudelle tiedollisesti ja/tai poliittisesti vastakkaisesta (ja mielellään tavalla tai toisella vaikutusvaltaisesta) kirjoittajasta, tekstistä, taideteoksesta tai teoriaperinteestä, reflektoiden samalla oman näkökulman oikeutusta, ja 2) pohtimalla vihollisen lukemisen problematiikkaa yleisemmällä tasolla. Suosimme ensimmäistä näkökulmaa painottavia esitelmiä.

Kesäkoulun teema soveltuu kaikille humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijoille sekä taiteilijoille. Toivomme, että teema antaisi osallistujille mahdollisuuden tarttua teksteihin, jotka eivät tavallisesti ole oman tutkimuksen ytimessä.

* * *

Tutkijaliiton kesäkoulu on vuodesta 1980 alkaen järjestetty viikonlopun mittainen tapahtuma, jossa keskustellaan joka vuosi vaihtuvasta teemasta. Vuoden 2018 kesäkoulun tapahtumapaikkana on Ystävyyden majatalo Salossa.

Kesäkoulussa on viime vuosina ollut noin 40 osallistujaa, ja sen kolmipäiväinen, monitieteinen ja monitaiteinen ohjelma muodostuu alustuksista, keskusteluista ja työpajoista.

Seminaari on kaikille avoin, ja sinne kokoontuu vuosittain keskustelemaan paitsi eri tieteenalojen edustajia opiskelijoista tutkijoihin, myös taiteen parissa työskenteleviä henkilöitä ja kiinnostuneita akateemisen kentän ulkopuolelta.